Kayseri Yozgat Kırıkkale Ankara Frigolu

Kayseri’den Ankara’ya Her Gün Frigolu Araç

Kayseri’den Ankara’ya günlük frigolu liftli aracımız bulunmaktadır. Her gün saat 12:00 de Kayseri’den Ankara’ya hareket etmekteyiz. Frigolu Liftli araca ihtiyacınız varsa bizimle irtibata geçebilirsiniz. Kayseri > NevşehirKayseri > YozgatKayseri > KırşehirKayseri > KırıkkaleKayseri > AnkaraNevşehir > YozgatNevşehir > KırşehirNevşehir > KırıkkaleNevşehir > AnkaraYozgat > KırıkkaleYozgat > KırşehirYozgat > AnkaraKırşehir > KırıkkaleKırşehir > AnkaraKırıkkale > Ankara…
Devamı